Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Regulamin Kontakt24


Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie informacje, w której opisaliśmy jak przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa Ci przysługują. Znajdziesz go tutaj.
 
I. POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

 1. Serwis internetowy "Kontakt24.ox.pl" (zwany dalej "Kontakt24") jest zarządzany i prowadzony przez OX.PL sp. z o.o. (zwaną dalej "Ox"), z siedzibą w Skoczowie przy ul. Wałowej 3 (40-430 Skoczów) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365254, NIP:5482627940.
 2. Kontakt24 odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Kontakt24 umożliwia:
  publikację wiadomości słownych, tekstowych, dźwiękowych, wizualnych, muzycznych i innych (zwane dalej „wiadomościami"), zdjęć i filmów w serwisie internetowym Kontakt24.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Kontaktu24 należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zakładając swoje Konto i zamieszczając w nim wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne materiały, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


II. DEFINICJE

 1. Portal OX.PL / Ox – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością OX.PL sp. z o.o. i dostępne pod adresem www.ox.pl
 2. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną w wieku powyżej 13 lat, która w jakikolwiek sposób korzysta z Ox, a w szczególności korzysta z Kontakt24, przesyłając wiadomoć, zdjęcie lub film za pośrednictwem serwisu Kontakt24, maila przesłanego na adres kontakt24@ox.pl lub na adres redakcja@ox.pl, przekazując wiadomość, zdjęcie lub film lub zakładając Konto, w którym zamieszcza wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne materiały w Portalu OX.PL.
 3. Kontakt24 – serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom nieodpłatne przesyłanie wiadomości, zdjęć i filmów oraz ich nieodpłatną publikację w szczególności w portalu internetowym OX.PL, w tym w serwisie www.kontakt24.ox.pl.
 4. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce na Portalu OX.PL, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Portalu OX.PL lub w serwisie Kontakt24.
 5. Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu OX.PL, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Portalu OX.PL.
 6. Strona Użytkownika - strona gdzie publikowane (prezentowane) są w Portalu OX.PL informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, zamieszczane nieodpłatnie przez Użytkownika wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne materiały, przekazane bezpłatnie przez niego do Portalu OX.PL lub Kontakt24 w sposób samodzielny i dobrowolny, za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy,mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika.


III. ZASADY OGÓLNE

 1. Użytkownik może korzystać z Kontakt24 po założeniu konta w Portalu OX.PL, a następnie zalogowaniu na nie. W celu założenia Konta należy podać w formularzu swój login, hasło i adres e-mail, płeć, datę urodzenia oraz miejscowość a także zaakceptować niniejszy Regulamin. Zarejestrowanie się w Portalu OX.PL jest niezbędne do pełnego korzystania z serwisu Kontakt24. Rejestracja w w Portalu OX.PL jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Użytkownik, przesyłając za pomocą formularza Kontakt24 na stronie www.kontakt24.ox.pl lub za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na Koncie Użytkownika, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w portalach internetowych OX.PL sp. z o.o., w tym w szczególności w Portalu OX.PL, w serwisie Kontakt24 oraz na nieodpłatne korzystanie z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  2. wprowadzanie do obrotu,
  3. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  5. publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
  6. wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem,
  7. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
  8. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
  9. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
  10. obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów Portalu OX.PL i serwisu Kontakt24,
  11. nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych materiałach nadesłanych przez Użytkownika,
  12. wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie Kontakt24 i Portalu OX.PL w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
  13. umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Kontakt24 i Portalu OX.PL w bazach danych,
  14. wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych na Kontakt24 przez Użytkownika, w celu promocji Portalu OX.PL i serwisu Portalu OX.PL.
 3. Użytkownik upoważnia OX.PL sp. z o.o. do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na Kontakt24 i Portalu OX.PL, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.
 4. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na swoim Koncie Użytkownik oświadcza, że: a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie, b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
 5. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Kontakt24, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet.
 6. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt. 3 i 4 Regulaminu na każde żądanie OX.PL sp. z o.o..
 7. Użytkownik przesyłając OX.PL sp. z o.o. wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając na swoim Koncie wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 8. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie lub zamieszczanie w Portalu OX.PL i Kontakt24 wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez OX.PL sp. z o.o. sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub filmów oraz zamieszczonych na Koncie Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.


IV. ZASADY DOTYCZĄCE WYŁĄCZANIA KONT UŻYTKOWNIKÓW SERWISU KONTAKT24 I PORTALU OX.PL

 1. Za pośrednictwem Portalu OX.PL Użytkownicy mają możliwość prezentowania w Portalu OX.PL i serwisie Kontakt24 wiadomości, zdjęć, filmów oraz innych materiałów , w tym szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do serwisu Kontakt24 fotografiach i materiałach wideo.
 2. Przeglądanie zasobów Kontakt24 oraz jego poszczególnych usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez OX.PL bez podawania przyczyn.
 3. Niedozwolone jest udostępnianie przez Użytkownika Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Ox.
 4. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu OX.PL skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  2. wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do serwisu Kontakt24 i Portalu OX.PL w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie w Profilu przez Ox, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
  adres e-mail;
  hasło do Konta;
  kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;
  dokładna data urodzin;
  numer telefonu.
 5. Ox może zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści, zamieszczane materiały lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić prośbę o usunięcie swojego Konta z serwisu Kontakt24, przesyłając maila na adres: kontakt24@ox.pl. Konto Użytkownika zostanie usunięte z serwisu Kontakt24 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Adres mailowy Użytkownika proszacego o usunięcie konta musi być identyczny z mailem podanym przy rejestracji.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Ox, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Ox może czasowo lub bezterminowo zablokować Konto Użytkownika lub poszczególne usługi serwisu. Ox odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Ox jako przyczyna blokady, albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Ox, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.
 8. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta z Portalu OX.PL , a także jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
  2. Użytkownik nie zalogował się ani razu do Kontaktu24 przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
  3. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Kontakt24 przez Ox, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
  4. Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Kontakt24, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Kontakt24, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.


V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, aplikacji i programów, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:
  1. nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na Koncie wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
  2. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
  3. nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na Koncie wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym,
  4. nie rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej,
  5. nie podejmowania działań przesyłania i zamieszczania na Koncie materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Kontakt24.
 2. Przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film Użytkownik wyraża zgodę na ich archiwizowanie przez OX.PL sp. Z o.o. przez czas nieoznaczony.


VI. PRAWA I OBOWIĄZKI OX.PL sp z o.o.

 1. OX.PL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób korzystania z Kontakt24 przez Użytkowników,
  2. treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników na łamach Kont serwisu Kontakt24, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w serwisie Kontakt24 lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
  4. niezamierzone błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Kontakt24 oraz za wszelkie wynikłe z tego skutki.
 2. OX.PL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania Kontakt24 bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
  2. natychmiastowego skasowania każdego pliku zawierającego wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał, bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
  3. zaprzestania w dowolnym momencie prowadzenia Kontakt24, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 3. Ox zastrzega, że ma prawo do nieopublikowania nadesłanej lub zamieszczonej na Koncie wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału bez konieczności uzasadnienia, jak również prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów Portalu OX.PL.
  4. Ox zastrzega, że ma prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości i wielkości plików przesyłanych przez Użytkownika.
  5. Ox zastrzega sobie prawo do podania 'Nicku' Użytkownika w celu identyfikacji autora nadesłanych do Kontakt24 materiałów. Ox nie będzie upubliczniać adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa (zgodnie z art. 29 Ustawy o ochronie danych osobowych).


VII. Dane Kontaktowe

 1. Korzystanie z Kontakt24 wymaga:
  1. założenia konta na Portalu OX.PL poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem – adres e-mail, pseudonim (login/Nick), hasło oraz miejscowość, wiek i płeć oraz zaakceptować Regulamin. Informacje podane w formularzu oraz wiadomościach e-mail są przez Ox wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami przesyłającymi wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne materiały.
  2. Osoba przesyłająca wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne materiały oraz zakładająca Konto w serwisie Kontakt24 wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Ox na podany adres e-mail akceptując klauzulę zgody podczas wypełniania formularza.
  3. Klauzula zgody: Zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail informacji o nowościach portalu ox.pl oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Zgadzam się również na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez firmę OX.PL Sp. z o. o. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. nr 133 poz. 883). W każdej chwili mam prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.


VIII. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

 1. Dane osobowe Użytkowników portalu Kontakt 24 są przetwarzane przez OX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie 40-430, ul. Wałowa 3 wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia serwisu.
 2. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Użytkownika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Administratora. W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymienionych w punkcie VII. 1 a) uniemożliwi poprawne założenie Konta w serwisie Kontakt24
 5. Użytkownik Portalu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres: "Administrator Danych Osobowych, OX.PL sp. z o.o., ul. Wałowa 3, 40-430 Skoczów."


IX. REKLAMACJE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Kontakt24 mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji mailem na adres kontakt24@ox.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Kontakt24 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Ox zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Kontakt24 lub bezpośrednio przez Ox.
 3. Ox zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Kontakt24, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub serwisu Kontakt24.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ox nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Kontakt24 w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Ox nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Kontaktem Ox prosimy kierować na adres: kontakt24@ox.pl
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: kontakt24@ox.pl
 5. Kontakt24 z Użytkownikami Kontakt24 za pomocą poczty elektronicznej odbywa się z wykorzystaniem następujących adresów pocztowych: kontakt24@ox.pl, redakcja@ox.pl.
 6. Wszelka korespondencja z wykorzystaniem innych niż podany powyżej adres pocztowy skierowana do Użytkowników Kontakt24 nie może być traktowana jako wysłana przez Ox. Ox nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia czy straty, które wynikną lub mogą wyniknąć z tego tytułu dla Użytkownika Kontakt24.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2011r.
 8. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 3 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.